dehaze
keyboard_backspace
Menu
close
  • Početna
  • Naša voda
  • Proizvodi
  • Ostala tržištakeyboard_arrow_down
  • Ostala tržištakeyboard_arrow_down
  • Novosti
  • Aktuelno
  • Kontakt
  • rskeyboard_arrow_down
16.05.2022

PRIRODNO INTELIGENTAN IZBOR - VODAVODA NAGRADNA IGRA

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА ,,ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТАН ИЗБОР“

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/20), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“ број 152/20) и  Одлуке директора број 2454/1 од 04.04.2022. године утврђена су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

,,ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТАН ИЗБОР“

 

 

Овим правилима Приређивач приређује наградну игру у роби и услугама под називом „ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТАН ИЗБОР“ (у даљем тексту: НАГРАДНА ИГРА), те ова правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

 

Члан 1.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА

GOLD DRINK DOO  Суботица

Матије Корвина 17,

24000 СУБОТИЦА

Матични број: 21393436   ПИБ: 110849923

Законски заступник: Дејан Маргетић, директор

 

Члан 2.

Наградна игра се приређује под називом „ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТАН ИЗБОР“

 

 

Члан 3.

 

Циљ приређивања наградне игре је активација спонзорства и везе између бренда и репрезентације кроз организацију наградне игре, промотивних активности на месту продаје и активацију продајног тима. Јака продајна активација са циљем подизања укупног наступа на тржишту: ширење дистрибуције, грађење brand awareness-a и јак продајни pull ефекат.

 

Члан 4.

Наградна игра у роби и услугама „ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТАН ИЗБОР“ приређује се у периоду од 23.05.2022.-06.07.2022. године, закључно са извлачењем добитника, док у периоду од 23.05.2022.-05.07.2022. године учесници могу узети учешће у наградној игри на начин који је детаљно објашњен у члану 6. ових Правила.

Наградна игра ће се приређивати на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у свим продајним објектима у којима се може наћи ВОДАВОДА.

 

Члан 5.

У наградној игри право учешћа имају пунолетна физичка лица (изнад 18 година) са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) која прихватају правила Наградне игре.

Члан 6.

Право учешћа у наградној игри и могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица са прибивалиштем у РС (без територије Косова и Метохије) изнад 18 година, која у периоду трајања наградне игре у свим продајним објектима у којима се може наћи ВОДАВОДА на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије), остваре куповину неког од доле наведених производа:

ВОДАВОДА ... 0.33/л  стаклена амбалажа

ВОДАВОДА ... 0.33/л  ПЕТ амбалажа

ВОДАВОДА ... 0.50/л ПЕТ амбалажа

ВОДАВОДА ... 0.75/л стаклена амбалажа

ВОДАВОДА ... 1.0/л ПЕТ амбалажа

ВОДАВОДА ... 1.0/л Sport Cap ПЕТ амбалажа

ВОДАВОДА ... 1.5/л ПЕТ амбалажа

ВОДАВОДА Водица ... 0.33/л  ПЕТ амбалажа

као и било која врста збирних паковања,

у  минималној  вредности од 200 динара или у вредности већој од 200 динара, а која може да се оствари куповином више производа чији збир износи или премашује 200 динара, и која куповина ће бити исказана на истом фискалном рачуну.

 

 

За учешће у наградној игри:                                                      

1.     Учесник је дужан да пошаље СМС поруку на број 3322, у периоду од  23.05.2022. године од 00:00 часова до 05.07.2022. године у 23:59 часова, са следећом садржином:

VODAVODA Први број до / Бројач рачуна са фискалног рачуна (размак) ИМЕ (размак) ПРЕЗИМЕ (размак) место (пример: VODAVODA 771835 Петар Петровић Београд) на број 3322, а цена поруке јесте стандардна цена поруке мобилних оператера (МТС 3,60 дин, Yetel 3,60 дин, А1 3,48 дин и Глобалтел 4,00 дин, цене су без урачунатог пдв-а), као и да сачува оригинал или копију рачуна и исечак као доказ о куповини.

Фискални рачун, чији се Први број до / Бројач рачуна са фискалног рачуна шаље мора да буде издат у периоду трајања Наградне игре уз испуњавање осталих критеријума Наградне игре.

Јединствен Први број до / Бројач рачуна са фискалног рачуна може бити послат СМС-ом само са једног телефонског броја.

Сваки пунолетни учесник Наградне игре има право да пошаље неограничен број СМС порука, уз услов да се у сваком појединачном случају ради о другом броју фискалног рачуна и да се то дешава у периоду трајања Наградне игре. Један учесник, који се идентификује преко једног телефонског броја, имена, адресе и личних идентификационих података може да освоји само једну недељну награду током целе кампање, без обзира на то колико се пута извуче као добитник са различитим шифрама. Један учесник, који се идентификује преко једног телефонског броја, имена, адресе и личних идентификационих података може да освоји само једну главну награду током целе кампање, без обзира на то колико се пута извуче као добитник са различитим шифрама. Добитници недељних награда, учествују у извлачењу главних награда.

Сваки добитник наградне игре, односно учесник који је извучен као добитник остварује право на награду само под условом да је Приређивачу дао писаним путем или на записник пристанак за пружање личних података. У супротном  нема право на награду.

Учестовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила.

Учесници могу добити више информација о Наградној игри на интернет страници www.vodavoda.com .

Приређивач је дужан да у потпуности поштује одредбе Закона о заштити података о личности (Сл. Гласник РС бр. 87/2018) те да исте примењује у обради података о личности прикупљених током реализације ове Наградне игре.

 

Приређивач као руковалац збирке личних података добитника Наградне игре, прикупља, бележи, чува обезбеђује и обрађује збирку прикупљених личних података добитника награда, у складу са важећим законским прописима.

 

Сви лични подаци биће заштићени применом примерених организационих и техничких мера, те ће се са истима поступити законито у складу са важећим прописима из области заштите личних података.

Приређивач ће предузети све разумно потребне мере да се лични подаци учесника у Наградној игри обрађују и користе на сигуран начин и у сагласности са важећим законским прописима.

 

Приређивач може користити име и презиме добитника награда, као и његове фотографије и видео записе који су у вези са учествовањем у Наградној игри и то у промотивне сврхе путем свих медија и без накнаде, у свему у складу са Законом о играма на срећу и Законом о заштити података о личности, а све уколико је слободно дат посебни пристанак од стране учесника у Наградној игри за такво коришћење личних података, и који пристанак лице на које се подаци односе има право да опозове у сваком тренутку.

 

Добитници су дужни у складу са Правилима наградне игре да потпишу изјаву о преузимању награде, којом ће такође бити потврђено да су упознати са одговарајућим законским  одредбама, у супротном се губи право на награду.

 

Члан 7.

Извлачење добитника награда вршиће се насумичним, програмским-системским избором из базе података која је сачињена од базе учесника, и то седам пута у току трајања Наградне игре. Прво се извлаче добитници недељних награда, а одмах потом и резерве.  Сви учесници учествују у свим извлачењима награда (у сваком од седам пута), осим већ извучених добитника. Затим се извлаче добитници главних награда, а одмах потом и резерве. Сви учесници учествују у извлачењу главних награда (укључујући и добитнике недељних награда), осим већ извучених добитника главних награда.

За свако извлачење биће извучено по три резерве по свакој награди, и то приликом сваког извлачења добитника.

Извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом, коју именује Приређивач.                      Трочлану комисију чине запослени компаније GOLD DRINK DOO SUBOTICA са седиштем у Суботици, Матије Корвина број 17 и OneClick Solutions d.o.o. Sime Igumanova 2-4, Beograd / Srbija.

 

1.     Наташа Грујичић

2.     Маја Огњеновић

3.     Стефан Коцановић

Комисија је одредила и резервне чланове комисије у случају одсутности или спречености неког члана и  то Лидија Ђукановић и Ивана Тимотијевић.

О исходу утврђивања добитника води се записник који мора да  садржи:

Место и време утврђивања добитника,                                                                                                      Датум и број документа надлежног органа о сагласности приређивања наградне игре,                  Датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре,                                                      Имена и презимена председника и чланова комисије,                                                                                   Начин утврђивања добитника и                                                                                                               Назив и вредност награде добитника.

Записник потписују сви чланови комисије.

Извлачење награда биће обављено у просторијама Компаније GOLD DRINK DOO SUBOTICA у Београду, Милентија Поповића бр. 5, хотел Hyatt,  шест пута током трајања Наградне игре, пред горе наведеном комисијом, и то данима:

1.     прво извлачење награда - 30.05.2022. године у 12 часова (добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у Наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 29.05.2022. године у 23:59 часова, а учесници који узму учешћа у овој Наградној игри након тог дана или који нису извучени као добитници у овом извлачењу, учествују у следећем извлачењу недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили).

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 2  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 80  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 16 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 100 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

2.     друго извлачење награда - 06.06.2022. године у 12 часова (добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 05.06.2022. године у 23:59 часова, а учесници који узму учешћа у овој Наградној игри након тог дана или који нису извучени као добитници у овом извлачењу, учествују у следећем извлачењу недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили),

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 2  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 80  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 16 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 100 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

3.     треће извлачење награда - 13.06.2022. године у 12 часова (добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 12.06.2022. године у 23:59 часова, а учесници који узму учешћа у овој Наградној игри након тог дана или који нису извучени као добитници у овом извлачењу, учествују у следећем извлачењу недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили).

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 2  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 85  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 16 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 100 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

4.     четврто извлачење награда - 20.06.2022. године у 12 часова (у овом извлачењу награда добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у Наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 19.06.2022. године у 23:59 часова, а који нису извучени у претходним извлачењима недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили).

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 3  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 85  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 16 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 100 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

5.     пето извлачење награда - 27.06.2022. године у 12 часова (у овом извлачењу награда добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у Наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 26.06.2022. године у 23:59 часова, а који нису извучени у претходним извлачењима недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили).

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 3  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 85  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 18 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 100 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

6.     шесто извлачење награда - 04.07.2022. године у 12 часова (у овом извлачењу награда добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у Наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 03.07.2022. године у 23:59 часова, а који нису извучени у претходним извлачењима недељних награда. Учесници који су извучени као добитници у овом извлачењу могу учествовати у осталим недељним извлачењима са другим Бројачем рачуна, без могућности добитка награде коју су већ освојили).

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 1  назив: Аpple iPhone 13

количина: 3  назив: Smart TV LCD 55”

количина: 85  назив: Пешкир са логом ВОДАВОДА

количина: 18 назив: Дрес Puma FSS Home Jersey replika

количина: 105 назив: Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

Финално извлачење награда - 06.07.2022. године у 18.20 часова на телевизији Pink (у овом извлачењу награда добитник може бити извучен из базе података учесника који су узели учешћа у Наградној игри на начин детаљно описан у члану 6. ових Правила, и то до дана 05.07.2022. године у 23:59 часова. У извлачењу главних награда узимају учешће и добитници недењних награда, тако за сваку главну награду један добитник може бити извучен једном. Извачење ће се обавити коришћењем виртуелног бубња који ће online путем бити приказан у TV преносу. Пренос ће се емитовати из студија телевизије Pink у горе наведеном времену, уз присуство водитеља извлачења, као и наведене трочлане комисије.

Награде које ће бити извучене и додељене добитницима су:

количина: 10x2 карте назив: Путовање у Катар на Светско првенство у фудбалу на једну утакмицу

количина: 1  назив: Automobil BMW I3 120

 

 

 

Члан 8.

НАГРАДЕ ЗА ДОБИТНИКЕ

Опис награда:

 

1)            Аpple iPhone 13:

- 128GB

- Оперативни систем iOS 15

- Процесор Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard)

- RAM 4 GB         

- Величина 6.1"

- Резолуција 2532x1170

- Тип Super Retina XDR OLED

- Екран осетљив на додир: Да

- Главна камера 12 MP (додатна широкоугаона камера од 12 MP, f/1.6, Dual-LED блиц, оптичка стабилизација слике, аутофокус, HDR)

- Предња камера 12 MP (f/2.2, детекција лица, HDR)

- Видео 4K video

- Интерна меморија до 128 GB

 

2)            Smart TV LCD 55”:

- Резолуција 3840 x 2160

- Тип осветљења DIRECT LED

- Дигитални ТВ пријем (земаљски/кабловски/сателитски) DVB-T2/C/S2 CI+ slot CI+ 1.4

- Picture Mastering Index 60Hz HDR технологија Active HDR

- Procesor Quad Core Processor 4K

- Аудио излазна снага (Вати) 20W

- Систем звучника 2.0ch   

 

3)            Пешкир са логом ВодаВода

- Сировински састав: Памук 100%

- Површинска маса: 500g/m2

- Врста ткања: Двострани фротир

- Димензија: 50 x 100cm

- Бојено предиво-реактивно бојено

- Промена димензије при прању на 600: по дужини до 3% по ширини до 3%

 

4)            Дрес Puma FSS Home Jersey replika

- Боја: Chili Pepper-Victory Gold

- Састав: Main Material 1: 100% polyester

- Recycled - double face jacquard - 150.00 g/m²    

      

5)            Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

- Бoja: Chili pepper-victory gold

- Састав: 100% poliuretan

- Земља порекла: Кина

 

6)            Путовањљ у Катар на Светско првенство у фудбалу

- Улазница за утакмицу Србија-Бразил

- Авио превоз на релацији Београд-Доха-Београд у термину 24. нов/25. нов за 20 особа

 

7)            Automobil BMW I3 120

- Power eDrive: 125 kW (170 KS)

- Обртни моменат у eDrive-у: 149 Nm

- Комбинована снага/комбиновани обртни моменат: 125 kW (170 KS) / 250 Nm од 0 до 100 km/h: 7.3 s

- Максимална брзина: 150 km/h

- Ширина са ретровизорима/без ретровизора: 2039 (1791) mm

- Висина: 1.590 mm

- Дужина: 4.011 mm

- Препуст напред/позади: 715 mm / 726 mm

- Званична тежина EU (90% попуњен резервоар , са возачем): 1.345 kg

- Тежина (без возача): 1.270 kg

- Маса (Максимална): 1.710 kg

- Запремина пртљажника иза другог реда седишта: 260 l

- Максимална запремина пртљажника: 1100 l

- Управљачки однос: 14

- 12V капацитет акумулатора: 20 - 20 Ah

- Капацитет високонапонске ћелије/Високонапонски капацитет акумулатора (нето): 120 Ah / 42.24 kWh

- Високонапонски капацитет акумулатора: 352.3 V

- Load capacity: 440 kg

- Towing capacity up to 8% / 12% pitch: - / - kg

- Turning radius (without Active Steering): 10.3

 

По извлачењу добитника награда, комисија ће проверити валидност пријаве и сматрати важећом само ако садржи:

  1. име и презиме, Први број до / Бројач рачуна са фискалног рачуна, место пребивалишта, контакт телефон.

Уколико извучена пријава не испуњава неки од услова предвиђених овим правилима, наставља се са извлачењем, односно све док се не извуче пријава која испуњава све услове.

Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима.

Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима и свака наредна замена биће извучена по истом поступку.

Приликом преузимања награде, добитник мора показати оригинал рачуна или копију  као доказ куповине и број са рачуна се мора слагати са бројем који је наведен приликом пријављивања за учешће у Наградној игри, као и личну карту као доказ да је добитник пунолетан.

Добитници ће бити обавештени телефонским позивом или СМС-ом да су освојили награду и на који начин ће им иста бити испоручена.

Члан 9.

У Наградној игри не могу учествовати запослени код Приређивача Наградне игре и у привредном друштву Fullhouse Ogilvy, Београд, Симина број 1,  Oneclick Solutions doo, Београд, Симе Игуманова 2-4, чланови њихове уже породице (брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи запосленог и родитељи брачног друга запосленог ако живе у заједници), друга лица која живе са запосленима у заједничком домаћинству, као ни лица која су у сталном радном односу или на други начин радно ангажована код правних лица која на било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре, и/или извлачењу награда, и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре.

Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере против горе наведених чињеница.

Члан 10.

Укупан број награда је 1237, а укупна вредност фонда добитака 12,838,903.72 динара и  састоји се од следећих награда

 

 

 

 

 

 

 

Наградни фонд       

Ред. бр.

Награда

Бр. Награда

Цена по јединици  награде

ПДВ %

Цена по јединици  са ПДВ-ом %

Укупно

1.

Аpple iPhone 13

6

88.333,33

17,666.67

106,000.00

636,000.00

2.

Смарт телевизор LG

15

56.583,33

11,316.67

67,900.00

1,018,500.00

3.

Пешкир са логом ВодаВода

500

354.00

70.80

  424.80

212,400.00

4.

Дрес Puma FSS Home Jersey replika

100

4,620.00

924.00

5,544.00

554,400.00

5.

Фудбалске лопте (Puma FSS Icon Ball)

605

1,175.00

235.00

1,410.00

853,050.00

6.

Путовање у Катар на Светско првенство у фудбалу

10x2

306,170.80

-

-

3,061,708.00

7.

Automobil BMW I3 120

1

5,419,038.10

1,083,807.62

6,502,845.72

6,502,845.72

УКУПНО ДИНАРА

12,838,903.72

 

Укупан износ- бруто наградни фонд: 12,838,903.72 динара

 

Члан 11.

Правила Наградне игре биће објављена у дневном листу ''Данас“ , који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, најмање 8 дана пре почетка Наградне игре, уједно Приређивач ће доставити доказ о објављивању Управи за игре на срећу, и то у року од три дана од дана наведеног објављивања, а такође, правила Наградне игре ће бити објављена и на интернет страници www.vodavoda.com.

Члан 12.

Добитници награда ће на дан извлачења награда бити обавештени телефонски путем да су извучени као добитници.

Добитници ће бити обавештени минимум два узастопна дана за редом у различито време (укључујући и тај дан извлачења награда), а уколико се добитник не јави на први телефонски позив Приређивача којим га Приређивач обавештава да је добитник награде, а који ће бити упућен на дан извлачења награда, Приређивач ће му одмах након тога послати СМС поруку којом ће га обавестити да је добитник награде у овој наградној игри и позвати га да се јави најкасније у року од 1 дана од дана пријема СМС поруке (у случају извлачења награда 30.05.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 31.05.2022. до 17 часова, у случају извлачења награда 06.06.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 07.06.2022. до 17 часова , у случају извлачења награда 13.06.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 14.06.2022. до 17 часова, у случају извлачења награда 20.06.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 21.06.2022. до 17 часова, у случају извлачења награда 27.06.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 28.06.2022. до 17 часова, у случају извлачења награда 04.07.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 05.07.2022. до 17 часова, а у случају извлачења награда 06.07.2022. потребно је да се јави добитник најкасније до 07.07.2022. до 17 часова), на телефон Приређивача на број 011/207-37-33  у времену од 9 часова до 17 часова, а такође, Приређивач ће упутити и горе поменути други телефонски позив добитнику како би га обавестио о томе да је извучен као добитник награде, и то дан након извлачења награда, тачније до 17 часова тог дана.

Међутим, уколико се добитник награде не јави Приређивачу у постављеном року на СМС поруку и уколико не одговори ни на други телефонски позив Приређивача, у том случају Приређивач неће предузимати даље радње у циљу обавештавања добитника, и добитник тада губи право на награду, која ће бити додељена првом резервном добитнику, као што је објашњено у члану 7.  ових правила.

При преузимању извучених награда, недељних и главних (телефон, телевизор, пешкир, дрес, фудбалска лопта, ауто, путовање), добитник односно особа коју добитник на то овласти специјално овереним пуномоћјем, потписује изјаву о преузимању награде.

Добитници седмог извлачења награде (путовање, аутомобил) биће обавештени СМС поруком, након чега су дужни да пошаљу фотографију фискалног рачуна са Бројачем рачуна, и своју адресу, и то на следећи е-маил: prirodnointeligentanizbor@vodavoda.com . Ове награде ће бити испоручене поштом на адресу добитника када ће добитник потписати пријем награде. Главне награде ће се извлачити по истом принципу као и остале награде.

Адреса за испоруку награде мора бити на територији Републике Србије, без Косова и Метохије. Добитник ће првих шест награда добити на назначену адресу најкасније до 30. септембра док ће главне награде бити уручене на адресy коју дефинише Приређивач Наградне игре. Извлачење главних награда ће се обавити на телевизији Pink, дана 06.07.2022 у 18.20 часова, у трајању од максимално 300 секунди. Извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом, коју именује Приређивач. Трочлану комисију чине запослени компаније GOLD DRINK DOO SUBOTICA са седиштем у Суботици, Матије Корвина број 17 и OneClick Solutions d.o.o. Sime Igumanova 2-4, Beograd / Srbija

1.     Кристина Јездимировић

2.     Милан Контић

3.     Наташа Грујичић

Комисија је одредила и резервне чланове комисије у случају одсутности или спречености неког члана и  то Бориша Поповић и Милош Милићевић.

Освојене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

Добитници јене од главних награда – путовање у Катар, односно особа коју добитник на то овласти специјално овереним пуномоћјем, у обавези је да се пријави за преузимање награде у року од 5 дана од дана објављивања добитника. За преузимање награде, добитник (или овлашћена особа)  у обавези су да поступе према последњем режиму уласка у Катар које је објављено на сајту Министарства спољних послова (www.mfa.rs). Уколико не испуњавају наведене услове уласка у земљу, Приређивач не сноси никаву одговорност за његовo неостваривање услова за преузимање награде. Добитник није у могућности да пренесе награду на друго лице, већ губи могућност преузимања исте.

Добитник награде мора одмах након обавештавања (а најкасније дан после тога) поруком да достави Приређивачу фотографију фискалног рачуна са Бројачем рачуна који је извучен, а оригинал или фотокопију фискалног рачуна са јединственим редним бројем фискалног рачуна тзв. Први прој до / Бројач рачуна са фискалног рачуна мора најкасније приликом преузимања награде да достави Приређивачу, као доказ о извршеној куповини.

У случају да се Приређивач одлучи да организује медијску и свечану презентацију доделе награда, добитници би требало да се одазову на исте ради обавештавања јавности о реализацији добијене награде.

Коначан списак  добитника биће објављен у дневном листу ''Данас'' по завршетку Наградне игре, односнo 15.07.2022. године и на интернет страници www.vodavoda.com, и то у облику телефонски број добитника без задње 3 цифре броја телефона  (пример 062/5351***).

Члан 13.

Главне награде ће бити уручене лично добитнику награде у просторијама Приређивача или на другој локацији коју одреди Приређивач, а остале награде ће се испоручити постекспресом, тако што ће добитник потписати званични извештај о примопредаји коју омогући Приређивач, а у ком се помињу сви услови Наградне игре и услови које је потребно испунити око начина преузимања робних награда.

У случају да испоруку награде није могуће постићи из разлога за које сноси одговорност добитник (није могуће ступити у контакт с њима након што су проглашени важећим), биће контактиране резерве по редоследу њиховог извлачења.

Приређивач задржава право да позове резерве, по редоследу извлачења, у случају кад Приређивач има основане разлоге да сматра да је извучени добитник/добитница прекршио/прекршила услове и одредбе ове регулативе, он/она одбија награду, с њим/њом не може да се ступи у контакт у оквиру рока установљеног за предају награде или њега/њу није могуће валидирати као добитника.

Члан 14.

По окончању Наградне игре, Приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о резултатима Наградне игре, све према Закону о играма на срећу.

Члан 15.

Приређивач гарантује да ће се приликом организовања Наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.

Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују неко од правила.

Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане овим Правилима, те да исте ни у ком случају не могу да буду замењене за новац.

Члан 16.

Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 17.

Приређивач има право да уз јавно обавештавање односно објављивање у дневном листу ''Данас“ , који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, а на начин на који су објављена и правила ове Наградне игре, једнострано откаже Наградну игру у било којој фази, уколико је дошло до догађаја који има карактер више силе.

Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком Приређивача, те ће Привређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.

У случају отказивања или прекида Наградне игре, неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у Наградној игри, нити ће се Наградна игра одржати.

                                                                          Члан 18.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда, или представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), која је настала као последица учествовања у Наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

                                                                          Члан 19.

У случају спора надлежан је суд у Суботици.

Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Mинистра финансија Републике Србије.

Члан 20.

Приређивач се обавезује да сви лични подаци, како учесника Наградне игре, тако и добитника награда, могу бити коришћени искључиво у складу са Законом о заштити података и личности („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018).

Суботица, 04.04.2022. године        

                                                                          

ЗА ПРИРЕЂИВАЧА

                                                                                                  GOLD DRINK DOO SUBOTICA                                                       

                                                                                                        _______________________

Директор Дејан Маргетић

"Ko istinski voli prirodu, lepotu će naći u svemu"

Vinsent Van Gog

© 2021 VODAVODA