dehaze
keyboard_backspace
Menu
close
 • Početna
 • Naša voda
 • Proizvodi
 • Ostala tržištakeyboard_arrow_down
 • Ostala tržištakeyboard_arrow_down
 • Novosti
 • Aktuelno
 • Kontakt
 • rskeyboard_arrow_down

PRAVILNIK

VODAVODA SPORT CAP SPORTSKOG INSTAGRAM KONKURSA

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Organizator “VODAVODA SPORT CAP sportskog Instagram konkursa” je GOLD DRINK D.O.O. SUBOTICA, sa adresom sedišta Matije Korvina 17, Subotica, MB: 21393436, PIB: 110849923 (u daljem tekstu: Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “VODAVODA SPORT CAP sportski Instagram konkurs”. Nagradni konkurs se organizuje počev od 08.05.2023.godine od 00:00 h do 08.06.2023.godine do 23:59. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa “VODAVODA SPORT CAP sportski Instagram konkurs”, koje je Organizator doneo dana 04.05.2023. i koja stupaju na snagu dana 08.05.2023. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje i odvija na teritoriji Republike Srbije, u svim maloprodajnim objektima privrednog društva Delhaize d.o.o. (koje čine: Tempo, Mega Maxi, Maxi i Shop & Go).

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik treba da ispuni sledeće uslove:

1. Da u nekom od maloprodajih objekata “Delhaize” učesnik izvrši kupovinu 6 (šest) flaša VODAVODA Sport Cap 1l na jednom ili više računa u periodu od 08.05. – 08.06.2023. i da sačuva fiskalni račun/račune na kome je prikazana predmetna kupovina proizvoda do momenta proglašenja pobednika konkursa (u daljem tekstu: Fiskalni račun). U slučaju kupovine 6 (šest) flaša VODAVODA Sport Cap 1l jednom kupovinom, potrebno je da ta kupovina bude prikazana na jednom fiskalnom računu. U slučaju kupovine 6 (šest) flaša VODAVODA Sport Cap 1l kroz više kupovina, potrebno je da te kupovine budu prikazane slanjem svih fiskalnih računa koji dokazuju kupovinu.

2. Da otključa svoj Instagram profil u periodu trajanja konkursa a sve do momenta proglašenja pobednika konkursa.

3. Da video snimak, fotografiju ili story rekreacije ili treninga na otvorenom prostoru ili zatvorenom prostoru sa VODAVODA Sport Cap 1l, na kome se vidi kako trenira uz proizvod, okači na svoj Instagram profil, taguje i zaprati @vodavoda_worldwide i @maxi_srbija uz hashtag #sportcapkonkurs. Uz fotografiju ili video sa kojima se učestvuje na konkursu i uz gore navedeni fiskalni račun, potrebno je da učesnik na zahtev organizatora dostavi svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon,

Fotografija ili video učesnika nagradnog konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

 •    potrebno je da sadrži inkorporiranu flašu VODAVODA SPORT CAP 1l na fotografiji/u video snimku;
 • ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;
 • ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;
 • ne sme da sadrži šokantne, vulgarne, ili klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga, niti da bude kompromitujuće za samu osobu koja je video postavila.

Učesnici nagradnog konkursa moraju imati boravište ili prebivalište na teritoriji RS. 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa u toku konkursa, i u svrhu objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na Instagram profilu “@vodavoda_worldwide”, a u svrhu publiciteta ovog nagradnog konkursa i u svim zakonskim sredstvima oglašavanja. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema obavezu da zatraži dodatno odobrenje od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Ujedno, Organizator se obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika i dobitnika nagradnog konkursa.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila nagradnog konkursa i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, kao i pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) i o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa, kao i da se navedeni podaci neće koristiti u druge svrhe.

6. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

1. Preduslov za učestvovanje u kreativnom nagradnom konkursu je kupovina 6 (šest) flaša VODAVODA SPORT CAP 1l i to u nekom od maloprodajnih objekata privrednog društva Delhaize d.o.o (Tempo, Mega Maxi, Maxi i Shop & Go).

2. Učesnik konkursa se postaje postavljanjem kreativne fotografije ili videa u toku rekreacije ili vežbe na otvorenom prostoru ili zatvorenom prostoru(u kome će biti vidljiva flaša proizvoda VODAVODA Sport Cap 1l), kao što je potrebno i ispuniti druge uslove gore definisane uslovima učešća u konkursu) na svom Instagram profilu.

3. Učesnik konkursa se obavezuje da otključa svoj Instagram profil u periodu trajanja konkursa a sve do momenta proglašenja pobednika konkursa.

4. Učesnik konkursa se obavezuje da taguje i zaprati @vodavoda_worldwide i @maxi_srbija uz hashtag #sportcapkonkurs.

5. Učesnik je dužan da na zahtev organizatora dostavi i svoje ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.

Jedan učesnik u kreativnom nagradnom konkursu može osvojiti samo jednu nagradu, nezavisno od broja poslatih fotografija ili videa i fiskalnih računa.

7. NAGRADE KOJE SE DODELJUJU U OKVIRU KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

U okviru VODAVODA Sport Cap sportskog Instagram konkursa biće dodeljene sledeće nagrade:

1. Nagrada TRAKA ZA TRČANJE - 1 nagrada

2. Nagrada ELIPTIČNI TRENAŽER 2 nagrade

3. Nagrada MOUNTAIN BIKE- 3 nagrade

4. Nagrada FITPASS (6 meseci članarina) - 5 nagrada

5. Nagrada SMART WATCH FIT - 10 nagrada

6. Nagrada PROSTIRKA ZA VEŽBANJE I LOPTA ZA PILATES - 20 nagrada

7. Nagrada NACON CONTROLLER TEGOVI 2x2kg i ELASTIČNA TRAKA ZA VEŽBANJE- 30 nagrada

8. Nagrada VODAVODA PEŠKIR ZA TRENING - 50 nagrada

9. Nagrada VODAVODA MAJICE – 100 nagrada

Organizator ne snosi odgovornost za bilo koje nedoslednosti koje se pojave, ili mogu da se pojave u vezi sa nagradama koje se dodeljuju. U slučaju da učesnici koji su dobili nagradu nisu ispunili uslove konkursa, nisu dostavili validnu poštansku adresu, ili nisu preuzeli nagradu ili nagradu odbiju, prestaje obaveza Organizatora za uručenje tih nagrada.

Učesnici kreativnog nagradnog konkursa koji ispune kriterijume za dobijanje nagrada, primiće isključivo nagrade koje se izričito navode u ovim Opštim pravilima. Mogućnost zamene nagrada ne postoji, niti postoji mogućnost zamene za novac. Uručenjem nagrada prestaje bilo kakva dalja obaveza Organizatora. Sve eventualne troškove oko registracije glavne nagrade I druge vrste troškova, snosi sam dobitnik nagrade.

8. POBEDNICI KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Dobitnicima kreativnog nagradnog konkursa se smatraju učesnici, koji su na temu “VODAVODA SPORT CAP sportskog Instagram konkursa” postavili, po mišljenju žirija, najkreativnije fotografije ili video kojima je, uz vidljivost VODAVODA SPORT CAP 1l, prikazana rekreacija ili trening kao sastavni deo aktivnog života. Odabir najkreativnijih fotografija ili videa se vrši stručnom ocenom tročlane izborne komisije Gold drink d.o.o. imenovane od strane ovlašćenog lica.

Osnovni kriterijumi izborne komisije za ocenu fotografija i videa pristiglih u okviru kreativnog nagradnog konkursa su inovativnost, originalnost i kreativnost. Prilikom ocenjivanja kreativnog predloga, izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu odabira dobitnika nagrada.

Izborna komisija će po istim kriterijumima vršti rangiranje nagrađenih po kategorijama nagrada.

Spisak dobitnika NAGRADNOG KONKURSA biće proglašen najkasnije dve nedelje po završetku konkursa objavom dobitnika na Instagram profilu @vodavoda_worldwide.

9. URUČENJE NAGRADA

Organizator je dužan da dobitnicima KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA:

 •  prve tri nagrade uruči najkasnije 30 dana od dana objave dobitnika,
 • ostale nagrade će uruči najkasnije 30 dana od dana objave dobitnika, i to putem pošte. 

Organizator će dobitnike kontaktirati na poslednje poznate kontakt podatke kojima on raspolaže, odnosno koje su učesnici naznačili.

Ako poštanska služba ne nađe dobitnika na konkretnoj adresi, odnosno ako se dva puta vrati pošiljka, time prestaje obaveza Organizatora da isporuči nagradu i dobitnik istu može preuzeti isključivo na adresi GOLD DRINK doo, ul. Matije Korvina 17, 24000 Subotica.

Pri obaveštavanju o potencijalnom dobitku nagrade svaki dobitnik je dužan da na zahtev Organizatora, dostavi original fiskalni račun/e kao potvrdu o kupovini šest flaša proizvoda VODAVODA SPORT CAP 1l u periodu 08.05. – 08.06.2023. Tek ako je ispunio sve pravilima definisane uslove konkursa, potencijalni dobitnik se smatra i zvaničnim dobitnikom nagrade.

10. ODGOVORNOST

Učestvovanjem u kreativnom nagradnom konkursu, učesnici pristaju na poštovanje odredbi ovih Opštih pravila, kao i na poštovanje odluka koje je doneo predstavnik Organizatora sa svojim saradnicima u vezi sa svim pitanjima koja se tiču NAGRADNOG KONKURSA, a u skladu sa ovim Opštim pravilima.

Za bilo koja druga pitanja, učesnik se može obratiti Organizatoru putem email adrese marketing@vodavoda.com ili putem kontakt telefona, radnim danima u periodu od 09 h do 17 h.

11.USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

U kreativnom nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa (zaposleni u kreativnoj agenciji Executive Group d.o.o. kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa.

12. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora, a o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem obaveštenja koje će biti objavljeno na Instagram profilu @vodavoda_worldwide.

Višom silom se smatra svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin, vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza.

Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

13. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa.

Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:

Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom.

Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti kreativni predlog (fotografiju ili video).

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese marketing@vodavoda.com.

Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima.

 Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici, u Republici Srbiji.

14. VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Ova Opšta pravila nagradnog konkursa stupaju na snagu sa početkom aktivacije nagradnog konkursa, odnosno dana 08.05.2023.godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, a pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa. 

 U Subotici, dana 04.05.2023. godine

"Ko istinski voli prirodu, lepotu će naći u svemu"

Vinsent Van Gog

© 2021 VODAVODA